ممبر آفلاین بدون ویو کانال تلگرام

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۳۴,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۶۸,۰۰۰ تومان
تعداد ۳۰۰۰ عدد ۱۰۲,۰۰۰ تومان

ممبر آفلاین با ویو 50 پست اخر کانال تلگرام

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۳۹,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۷۸,۰۰۰ تومان
تعداد ۳۰۰۰ عدد ۱۱۷,۰۰۰ تومان

ممبر آفلاین سطح ایرانی کانال تلگرام

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۴۷,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۹۴,۰۰۰ تومان
تعداد ۳۰۰۰ عدد ۱۴۱,۰۰۰ تومان

ممبر واقعی اختیاری ( ترکیبی ) کانال تلگرام

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۱۱۹,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۲۳۸,۰۰۰ تومان
تعداد ۳۰۰۰ عدد ۳۵۷,۰۰۰ تومان

ممبر واقعی اختیاری ( پاپ اپ ) کانال تلگرام

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۱۱۰,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۲۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد ۳۰۰۰ عدد ۳۳۰,۰۰۰ تومان

ممبر واقعی اختیاری ( نوتیفکیشن ) کانال تلگرام

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۲۳۵,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۴۷۰,۰۰۰ تومان
تعداد ۳۰۰۰ عدد ۷۰۵,۰۰۰ تومان

ممبر واقعی اجباری کانال تلگرام

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۴۹,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۹۸,۰۰۰ تومان
تعداد ۳۰۰۰ عدد ۱۴۷,۰۰۰ تومان

ممبر واقعی اجباری ( بی صدا ) کانال تلگرام

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۵۹,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۱۱۸,۰۰۰ تومان
تعداد ۳۰۰۰ عدد ۱۷۷,۰۰۰ تومان

ممبر واقعی اجباری ( مخفی) کانال تلگرام

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۷۹,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۱۵۸,۰۰۰ تومان
تعداد ۳۰۰۰ عدد ۲۳۷,۰۰۰ تومان

ممبر واقعی اجباری ( پست آزاد ) کانال تلگرام

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۵۹,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۱۱۸,۰۰۰ تومان
تعداد ۳۰۰۰ عدد ۱۷۷,۰۰۰ تومان

ممبر واقعی اجباری سوپر گروه تلگرام

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۷۹,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۱۵۸,۰۰۰ تومان
تعداد ۳۰۰۰ عدد ۲۳۷,۰۰۰ تومان

ممبر آفلاین سوپر گروه تلگرام

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۴۹,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۹۸,۰۰۰ تومان
تعداد ۳۰۰۰ عدد ۱۴۷,۰۰۰ تومان

بازدید تک پست کانال تلگرام ( تبلیغ گسترده )

تعداد ۵۰۰۰۰ عدد ۱۸۰,۰۰۰ تومان
تعداد ۱۰۰۰۰۰ عدد ۳۶۰,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰۰۰ عدد ۷۲۰,۰۰۰ تومان

بازدید تک پست کانال تلگرام

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۱۰,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد ۳۰۰۰ عدد ۳۰,۰۰۰ تومان

بازدید 50 پست اخر کانال تلگرام

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۳۸,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۷۶,۰۰۰ تومان
تعداد ۳۰۰۰ عدد ۱۱۴,۰۰۰ تومان

بازدید 30 روزه 50 پست اخر کانال تلگرام

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۴۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۸۴۰,۰۰۰ تومان
تعداد ۳۰۰۰ عدد ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان

لایک و رای نظرسنجی تلگرام

تعداد ۱۰۰ عدد ۴۰,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰ عدد ۸۰,۰۰۰ تومان
تعداد ۵۰۰ عدد ۲۰۰,۰۰۰ تومان