فالوور ایرانی فعال اینستاگرام

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۲۳,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۴۶,۰۰۰ تومان
تعداد ۵۰۰۰ عدد ۱۱۵,۰۰۰ تومان

فالوور ایرانی هدفمند اینستاگرام

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۴۹,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۹۸,۰۰۰ تومان
تعداد ۳۰۰۰ عدد ۱۴۷,۰۰۰ تومان

فالوور خارجی فعال اینستاگرام

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۲۸,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۵۶,۰۰۰ تومان
تعداد ۵۰۰۰ عدد ۱۴۰,۰۰۰ تومان

لایک ایرانی اینستاگرام

تعداد ۲۰۰ عدد ۵,۰۰۰ تومان
تعداد ۵۰۰ عدد ۱۲,۵۰۰ تومان
تعداد ۱۰۰۰ عدد ۲۵,۰۰۰ تومان

لایک خارجی اینستاگرام

تعداد ۵۰۰ عدد ۸,۰۰۰ تومان
تعداد ۱۰۰۰ عدد ۱۶,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۳۲,۰۰۰ تومان

کامنت ایرانی اینستاگرام

تعداد ۲۰ عدد ۷,۶۰۰ تومان
تعداد ۵۰ عدد ۱۹,۰۰۰ تومان
تعداد ۱۰۰ عدد ۳۸,۰۰۰ تومان

کامنت ایرانی ( متن دلخواه ) اینستاگرام

تعداد ۲۰ عدد ۱۲,۰۰۰ تومان
تعداد ۵۰ عدد ۳۰,۰۰۰ تومان
تعداد ۱۰۰ عدد ۶۰,۰۰۰ تومان

کامنت خارجی اینستاگرام

تعداد ۲۰ عدد ۷,۳۰۰ تومان
تعداد ۵۰ عدد ۱۸,۲۵۰ تومان
تعداد ۱۰۰ عدد ۳۶,۵۰۰ تومان

ویو ویدئو اینستاگرام

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۱۹,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۳۸,۰۰۰ تومان
تعداد ۵۰۰۰ عدد ۹۵,۰۰۰ تومان

بیننده لایو استوری اینستاگرام

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۳۸۰,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۷۶۰,۰۰۰ تومان
تعداد ۵۰۰۰ عدد ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

لایک لایو استوری اینستاگرام

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۴۶,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۹۲,۰۰۰ تومان
تعداد ۵۰۰۰ عدد ۲۳۰,۰۰۰ تومان

کامنت خارجی لایو استوری اینستاگرام

تعداد ۵۰ عدد ۴۰,۰۰۰ تومان
تعداد ۱۰۰ عدد ۸۰,۰۰۰ تومان
تعداد ۵۰۰ عدد ۴۰۰,۰۰۰ تومان

کامنت دلخواه لایو استوری اینستاگرام

تعداد ۵۰ عدد ۴۷,۰۰۰ تومان
تعداد ۱۰۰ عدد ۹۴,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰ عدد ۱۸۸,۰۰۰ تومان

افزایش بازدید صفحه اینستاگرام

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۴۹,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۹۸,۰۰۰ تومان
تعداد ۵۰۰۰ عدد ۲۴۵,۰۰۰ تومان

افزایش بازدید ویو ویدئو تلویزیون ( IGTV ) اینستاگرام

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۲۸,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۵۶,۰۰۰ تومان
تعداد ۵۰۰۰ عدد ۱۴۰,۰۰۰ تومان

ممبر آفلاین بدون ویو کانال تلگرام

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۳۴,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۶۸,۰۰۰ تومان
تعداد ۳۰۰۰ عدد ۱۰۲,۰۰۰ تومان

ممبر آفلاین با ویو 50 پست اخر کانال تلگرام

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۳۹,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۷۸,۰۰۰ تومان
تعداد ۳۰۰۰ عدد ۱۱۷,۰۰۰ تومان

ممبر آفلاین سطح ایرانی کانال تلگرام

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۴۷,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۹۴,۰۰۰ تومان
تعداد ۳۰۰۰ عدد ۱۴۱,۰۰۰ تومان

ممبر واقعی اختیاری ( ترکیبی ) کانال تلگرام

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۱۱۹,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۲۳۸,۰۰۰ تومان
تعداد ۳۰۰۰ عدد ۳۵۷,۰۰۰ تومان

ممبر واقعی اختیاری ( پاپ اپ ) کانال تلگرام

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۱۱۰,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۲۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد ۳۰۰۰ عدد ۳۳۰,۰۰۰ تومان

ممبر واقعی اختیاری ( نوتیفکیشن ) کانال تلگرام

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۲۳۵,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۴۷۰,۰۰۰ تومان
تعداد ۳۰۰۰ عدد ۷۰۵,۰۰۰ تومان

ممبر واقعی اجباری کانال تلگرام

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۴۹,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۹۸,۰۰۰ تومان
تعداد ۳۰۰۰ عدد ۱۴۷,۰۰۰ تومان

ممبر واقعی اجباری ( بی صدا ) کانال تلگرام

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۵۹,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۱۱۸,۰۰۰ تومان
تعداد ۳۰۰۰ عدد ۱۷۷,۰۰۰ تومان

ممبر واقعی اجباری ( مخفی) کانال تلگرام

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۷۹,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۱۵۸,۰۰۰ تومان
تعداد ۳۰۰۰ عدد ۲۳۷,۰۰۰ تومان

ممبر واقعی اجباری ( پست آزاد ) کانال تلگرام

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۵۹,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۱۱۸,۰۰۰ تومان
تعداد ۳۰۰۰ عدد ۱۷۷,۰۰۰ تومان

ممبر واقعی اجباری سوپر گروه تلگرام

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۷۹,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۱۵۸,۰۰۰ تومان
تعداد ۳۰۰۰ عدد ۲۳۷,۰۰۰ تومان

ممبر آفلاین سوپر گروه تلگرام

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۴۹,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۹۸,۰۰۰ تومان
تعداد ۳۰۰۰ عدد ۱۴۷,۰۰۰ تومان

بازدید تک پست کانال تلگرام ( تبلیغ گسترده )

تعداد ۵۰۰۰۰ عدد ۱۸۰,۰۰۰ تومان
تعداد ۱۰۰۰۰۰ عدد ۳۶۰,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰۰۰ عدد ۷۲۰,۰۰۰ تومان

بازدید تک پست کانال تلگرام

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۱۰,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد ۳۰۰۰ عدد ۳۰,۰۰۰ تومان

بازدید 50 پست اخر کانال تلگرام

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۳۸,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۷۶,۰۰۰ تومان
تعداد ۳۰۰۰ عدد ۱۱۴,۰۰۰ تومان

بازدید 30 روزه 50 پست اخر کانال تلگرام

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۴۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۸۴۰,۰۰۰ تومان
تعداد ۳۰۰۰ عدد ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان

لایک و رای نظرسنجی تلگرام

تعداد ۱۰۰ عدد ۴۰,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰ عدد ۸۰,۰۰۰ تومان
تعداد ۵۰۰ عدد ۲۰۰,۰۰۰ تومان

دنبال کننده خارجی گوگل پلاس

تعداد ۱۰۰ عدد ۴۳,۰۰۰ تومان
تعداد ۵۰۰ عدد ۲۱۵,۰۰۰ تومان
تعداد ۱۰۰۰ عدد ۴۳۰,۰۰۰ تومان

لایک پست گوگل پلاس

تعداد ۱۰۰ عدد ۱۰۵,۰۰۰ تومان
تعداد ۵۰۰ عدد ۵۲۵,۰۰۰ تومان
تعداد ۱۰۰۰ عدد ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

لایک وب سایت گوگل پلاس

تعداد ۱۰۰ عدد ۱۱۰,۰۰۰ تومان
تعداد ۵۰۰ عدد ۵۵۰,۰۰۰ تومان
تعداد ۱۰۰۰ عدد ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

دنبال کننده خارجی لینکدین

تعداد ۵۰۰ عدد ۱۶۰,۰۰۰ تومان
تعداد ۱۰۰۰ عدد ۳۲۰,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۶۴۰,۰۰۰ تومان

ویو ویدئو یوتیوب

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۴۸,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۹۶,۰۰۰ تومان
تعداد ۵۰۰۰ عدد ۲۴۰,۰۰۰ تومان

افزایش نصب تضمینی اپلیکیشن کافه بازار

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۸۸۰,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان
تعداد ۳۰۰۰ عدد ۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان

ممبر واقعی اجباری کانال سروش

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۲۴۹,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۴۹۸,۰۰۰ تومان
تعداد ۳۰۰۰ عدد ۷۴۷,۰۰۰ تومان

بازدید کننده ایرانی واقعی وب سایت

تعداد ۲۰۰۰ عدد ۷۹,۰۰۰ تومان
تعداد ۵۰۰۰ عدد ۱۹۷,۵۰۰ تومان
تعداد ۷۰۰۰ عدد ۲۷۶,۵۰۰ تومان

بازدید کننده خارجی واقعی وب سایت

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۳۴,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۶۸,۰۰۰ تومان
تعداد ۵۰۰۰ عدد ۱۷۰,۰۰۰ تومان

بازدید کننده واقعی وب سایت ( ارسال از گوگل )

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۴۱,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۸۲,۰۰۰ تومان
تعداد ۵۰۰۰ عدد ۲۰۵,۰۰۰ تومان

بازدید کننده واقعی وب سایت ( ارسال از فیس بوک )

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۴۱,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۸۲,۰۰۰ تومان
تعداد ۵۰۰۰ عدد ۲۰۵,۰۰۰ تومان

بازدید کننده واقعی وب سایت ( ارسال از توییتر )

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۴۱,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۸۲,۰۰۰ تومان
تعداد ۵۰۰۰ عدد ۲۰۵,۰۰۰ تومان

بازدید کننده واقعی وب سایت ( ارسال از یوتیوب )

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۴۱,۰۰۰ تومان
تعداد ۲۰۰۰ عدد ۸۲,۰۰۰ تومان
تعداد ۵۰۰۰ عدد ۲۰۵,۰۰۰ تومان