ممبر واقعی اختیاری ( پاپ اپ ) کانال تلگرام


این نوع ممبر توسط تبلیغات پاپ آپ تامین میشود که هم کاملا اختیاری و هم واقعی هستند


۱۰۰۰ ممبر واقعی اختیاری ( پاپ اپ ) کانال تلگرام

۱۱۰,۰۰۰ تومان


۲۰۰۰ ممبر واقعی اختیاری ( پاپ اپ ) کانال تلگرام

۲۲۰,۰۰۰ تومان


۳۰۰۰ ممبر واقعی اختیاری ( پاپ اپ ) کانال تلگرام

۳۳۰,۰۰۰ تومان


۴۰۰۰ ممبر واقعی اختیاری ( پاپ اپ ) کانال تلگرام

۴۴۰,۰۰۰ تومان


۵۰۰۰ ممبر واقعی اختیاری ( پاپ اپ ) کانال تلگرام

۵۵۰,۰۰۰ تومان


۶۰۰۰ ممبر واقعی اختیاری ( پاپ اپ ) کانال تلگرام

۶۶۰,۰۰۰ تومان


۷۰۰۰ ممبر واقعی اختیاری ( پاپ اپ ) کانال تلگرام

۷۷۰,۰۰۰ تومان


۸۰۰۰ ممبر واقعی اختیاری ( پاپ اپ ) کانال تلگرام

۸۸۰,۰۰۰ تومان


۹۰۰۰ ممبر واقعی اختیاری ( پاپ اپ ) کانال تلگرام

۹۹۰,۰۰۰ تومان


۱۰۰۰۰ ممبر واقعی اختیاری ( پاپ اپ ) کانال تلگرام

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان