بازدید تک پست کانال تلگرام


این نوع بازدید توسط اکانت های فیک انجام میشود و هیچ سودی غیر از افزایش بازدید پست ندارد . و بیشر برای شرکت در مسابقات بازدیدی استفاده میشود.


۱۰۰۰ بازدید تک پست کانال تلگرام

۱۰,۰۰۰ تومان


۲۰۰۰ بازدید تک پست کانال تلگرام

۲۰,۰۰۰ تومان


۳۰۰۰ بازدید تک پست کانال تلگرام

۳۰,۰۰۰ تومان


۴۰۰۰ بازدید تک پست کانال تلگرام

۴۰,۰۰۰ تومان


۵۰۰۰ بازدید تک پست کانال تلگرام

۵۰,۰۰۰ تومان


۶۰۰۰ بازدید تک پست کانال تلگرام

۶۰,۰۰۰ تومان


۷۰۰۰ بازدید تک پست کانال تلگرام

۷۰,۰۰۰ تومان


۸۰۰۰ بازدید تک پست کانال تلگرام

۸۰,۰۰۰ تومان


۹۰۰۰ بازدید تک پست کانال تلگرام

۹۰,۰۰۰ تومان


۱۰۰۰۰ بازدید تک پست کانال تلگرام

۱۰۰,۰۰۰ تومان