لایک و رای نظرسنجی تلگرام


با این سفارش در نظرسنجی های تلگرامی به گزینه مورد نظر شما رای داده میشه. یا برای پست های لایک دار لایک گذاشته میشه


۱۰۰ لایک و رای نظرسنجی تلگرام

۴۰,۰۰۰ تومان


۲۰۰ لایک و رای نظرسنجی تلگرام

۸۰,۰۰۰ تومان


۵۰۰ لایک و رای نظرسنجی تلگرام

۲۰۰,۰۰۰ تومان


۱۰۰۰ لایک و رای نظرسنجی تلگرام

۴۰۰,۰۰۰ تومان


۲۰۰۰ لایک و رای نظرسنجی تلگرام

۸۰۰,۰۰۰ تومان


۳۰۰۰ لایک و رای نظرسنجی تلگرام

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان


۴۰۰۰ لایک و رای نظرسنجی تلگرام

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان


۵۰۰۰ لایک و رای نظرسنجی تلگرام

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان


۶۰۰۰ لایک و رای نظرسنجی تلگرام

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان


۷۰۰۰ لایک و رای نظرسنجی تلگرام

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان


۸۰۰۰ لایک و رای نظرسنجی تلگرام

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان


۹۰۰۰ لایک و رای نظرسنجی تلگرام

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان


۱۰۰۰۰ لایک و رای نظرسنجی تلگرام

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان