بازدید تک پست کانال تلگرام ( تبلیغ گسترده )


برای افزایش بازدید یک پست در این روش بعد از ارسال لینک پست با استفاده از تبلیغات گسترده در کانالهای مختلف میزان بازدید پست افزایش می یابد.


۵۰۰۰۰ بازدید تک پست کانال تلگرام ( تبلیغ گسترده )

۱۸۰,۰۰۰ تومان


۱۰۰۰۰۰ بازدید تک پست کانال تلگرام ( تبلیغ گسترده )

۳۶۰,۰۰۰ تومان


۲۰۰۰۰۰ بازدید تک پست کانال تلگرام ( تبلیغ گسترده )

۷۲۰,۰۰۰ تومان


۵۰۰۰۰۰ بازدید تک پست کانال تلگرام ( تبلیغ گسترده )

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان


۸۰۰۰۰۰ بازدید تک پست کانال تلگرام ( تبلیغ گسترده )

۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان


۱۰۰۰۰۰۰ بازدید تک پست کانال تلگرام ( تبلیغ گسترده )

۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان