ممبر واقعی اجباری ( بی صدا ) کانال تلگرام


این نوع ممبر همان ممبر اجباری میباشد با این تفاوت که بشکلی در کانال جوین میشن که اعلان جوین شدن رو نشون نمیده و کاربر متوجه جوین شدن در کانال نخواهد شد.


۱۰۰۰ ممبر واقعی اجباری ( بی صدا ) کانال تلگرام

۵۹,۰۰۰ تومان


۲۰۰۰ ممبر واقعی اجباری ( بی صدا ) کانال تلگرام

۱۱۸,۰۰۰ تومان


۳۰۰۰ ممبر واقعی اجباری ( بی صدا ) کانال تلگرام

۱۷۷,۰۰۰ تومان


۵۰۰۰ ممبر واقعی اجباری ( بی صدا ) کانال تلگرام

۲۹۵,۰۰۰ تومان


۱۰۰۰۰ ممبر واقعی اجباری ( بی صدا ) کانال تلگرام

۵۹۰,۰۰۰ تومان


۳۰۰۰۰ ممبر واقعی اجباری ( بی صدا ) کانال تلگرام

۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان


۵۰۰۰۰ ممبر واقعی اجباری ( بی صدا ) کانال تلگرام

۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان


۸۰۰۰۰ ممبر واقعی اجباری ( بی صدا ) کانال تلگرام

۴,۷۲۰,۰۰۰ تومان


۱۰۰۰۰۰ ممبر واقعی اجباری ( بی صدا ) کانال تلگرام

۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان