ممبر واقعی اجباری کانال تلگرام


این نوع ممبر افرادی هستند که از تلگرام غیر رسمی استفاده میکنند و کاملا واقعی هستند که به اجبار و ناگهانی در کانال جوین میشوند.


۱۰۰۰ ممبر واقعی اجباری کانال تلگرام

۴۹,۰۰۰ تومان


۲۰۰۰ ممبر واقعی اجباری کانال تلگرام

۹۸,۰۰۰ تومان


۳۰۰۰ ممبر واقعی اجباری کانال تلگرام

۱۴۷,۰۰۰ تومان


۵۰۰۰ ممبر واقعی اجباری کانال تلگرام

۲۴۵,۰۰۰ تومان


۱۰۰۰۰ ممبر واقعی اجباری کانال تلگرام

۴۹۰,۰۰۰ تومان


۳۰۰۰۰ ممبر واقعی اجباری کانال تلگرام

۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان


۵۰۰۰۰ ممبر واقعی اجباری کانال تلگرام

۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان


۸۰۰۰۰ ممبر واقعی اجباری کانال تلگرام

۳,۹۲۰,۰۰۰ تومان


۱۰۰۰۰۰ ممبر واقعی اجباری کانال تلگرام

۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان