ممبر آفلاین سطح ایرانی کانال تلگرام


در این نوع ممبر افرادی که دارای نام و عکس ایرانی هستند به عضویت در می آیند. اما به لحاظ اینکه مشخصات ممبر های کانال تلگرام توسط کاربران قابل مشاهده نیست و فقط مدیران کانال انهم به طور محدود مشاهده میکنند.


۱۰۰۰ ممبر آفلاین سطح ایرانی کانال تلگرام

۴۷,۰۰۰ تومان


۲۰۰۰ ممبر آفلاین سطح ایرانی کانال تلگرام

۹۴,۰۰۰ تومان


۳۰۰۰ ممبر آفلاین سطح ایرانی کانال تلگرام

۱۴۱,۰۰۰ تومان


۴۰۰۰ ممبر آفلاین سطح ایرانی کانال تلگرام

۱۸۸,۰۰۰ تومان


۵۰۰۰ ممبر آفلاین سطح ایرانی کانال تلگرام

۲۳۵,۰۰۰ تومان


۶۰۰۰ ممبر آفلاین سطح ایرانی کانال تلگرام

۲۸۲,۰۰۰ تومان


۷۰۰۰ ممبر آفلاین سطح ایرانی کانال تلگرام

۳۲۹,۰۰۰ تومان


۸۰۰۰ ممبر آفلاین سطح ایرانی کانال تلگرام

۳۷۶,۰۰۰ تومان


۹۰۰۰ ممبر آفلاین سطح ایرانی کانال تلگرام

۴۲۳,۰۰۰ تومان


۱۰۰۰۰ ممبر آفلاین سطح ایرانی کانال تلگرام

۴۷۰,۰۰۰ تومان