ممبر آفلاین با ویو 50 پست اخر کانال تلگرام


این نوع ممبر، ممبر فیک هستند با این تفاوت که پنجاه پست آخر کانال به میزان سفارش، افزایش ویو خواهد داشت، اما پست های قبل از آن و بعد از سفارش شامل این ویو نخواهد شد.


۱۰۰۰ ممبر آفلاین با ویو 50 پست اخر کانال تلگرام

۳۹,۰۰۰ تومان


۲۰۰۰ ممبر آفلاین با ویو 50 پست اخر کانال تلگرام

۷۸,۰۰۰ تومان


۳۰۰۰ ممبر آفلاین با ویو 50 پست اخر کانال تلگرام

۱۱۷,۰۰۰ تومان


۴۰۰۰ ممبر آفلاین با ویو 50 پست اخر کانال تلگرام

۱۵۶,۰۰۰ تومان


۵۰۰۰ ممبر آفلاین با ویو 50 پست اخر کانال تلگرام

۱۹۵,۰۰۰ تومان


۶۰۰۰ ممبر آفلاین با ویو 50 پست اخر کانال تلگرام

۲۳۴,۰۰۰ تومان


۷۰۰۰ ممبر آفلاین با ویو 50 پست اخر کانال تلگرام

۲۷۳,۰۰۰ تومان


۸۰۰۰ ممبر آفلاین با ویو 50 پست اخر کانال تلگرام

۳۱۲,۰۰۰ تومان


۹۰۰۰ ممبر آفلاین با ویو 50 پست اخر کانال تلگرام

۳۵۱,۰۰۰ تومان


۱۰۰۰۰ ممبر آفلاین با ویو 50 پست اخر کانال تلگرام

۳۹۰,۰۰۰ تومان