ممبر آفلاین بدون ویو کانال تلگرام


این اعضا نمایشی هستند و فقط باعث افزایش ممبر کانال میشوند . و تا زمانی که توسط تلگرام شناسایی نشوند در کانال باقی میمانند . این نوع ممبر برای شروع یک کانال یا کانال های فروشگاهی توصیه میشود.


۱۰۰۰ ممبر آفلاین بدون ویو کانال تلگرام

۳۴,۰۰۰ تومان


۲۰۰۰ ممبر آفلاین بدون ویو کانال تلگرام

۶۸,۰۰۰ تومان


۳۰۰۰ ممبر آفلاین بدون ویو کانال تلگرام

۱۰۲,۰۰۰ تومان


۴۰۰۰ ممبر آفلاین بدون ویو کانال تلگرام

۱۳۶,۰۰۰ تومان


۵۰۰۰ ممبر آفلاین بدون ویو کانال تلگرام

۱۷۰,۰۰۰ تومان


۶۰۰۰ ممبر آفلاین بدون ویو کانال تلگرام

۲۰۴,۰۰۰ تومان


۷۰۰۰ ممبر آفلاین بدون ویو کانال تلگرام

۲۳۸,۰۰۰ تومان


۸۰۰۰ ممبر آفلاین بدون ویو کانال تلگرام

۲۷۲,۰۰۰ تومان


۹۰۰۰ ممبر آفلاین بدون ویو کانال تلگرام

۳۰۶,۰۰۰ تومان


۱۰۰۰۰ ممبر آفلاین بدون ویو کانال تلگرام

۳۴۰,۰۰۰ تومان


۱۵۰۰۰ ممبر آفلاین بدون ویو کانال تلگرام

۵۱۰,۰۰۰ تومان


۲۰۰۰۰ ممبر آفلاین بدون ویو کانال تلگرام

۶۸۰,۰۰۰ تومان