مراحل انجام خدمات


تمامی سفارشات پس از پرداخت، به واحد انجام سفارشات ارسال میگردد. هرکدام از سفارشات، بستگی به نوع خدمات، از 24 الی 72 ساعت کاری انجام خواهد شد.